ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ

Ο Γάλλος μηχανικός Freyssinet το 1926, χρησιμοποιώντας τη σταδιακή βελτίωση των ιδιοτήτων των υλικών και ειδικά του χάλυβα, υλοποίησε την αρχική ιδέα του προεντεταμένου σκυροδέματος, δηλαδή την επιβολή αυξημένων θλιπτικών τάσεων στις διατομές της κατασκευής.

Εικόνα 1: Διαφοροποίηση τάσεων σε αμφιέρειστη προεντεταμένη ή όχι δοκό

Γενικότερα με τον όρο προένταση εννοούμε το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται με σκοπό την ελαχιστοποίηση του αδρανούς τμήματος μιας διατομής οπλισμένου σκυροδέματος, ώστε ολόκληρο το υλικό της διατομής να συμμετέχει στην ανάληψη των φορτίων. Έχοντας δεδομένο ότι το σκυρόδεμα έχει πολύ χαμηλή εφελκυστική αντοχή, θα πρέπει τα στοιχεία να είναι μόνιμα υπό θλίψη. Έτσι επιτυγχάνεται η εξάλειψη της ρηγμάτωσης του σκυροδέματος με συνέπεια τη μείωση του ιδίου βάρους του στοιχείου και κατ’ επέκταση της κατασκευής, τη μείωση της δυσκαμψίας, των μεγάλων βελών κάμψης, του κινδύνου διάβρωσης του οπλισμού και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η υδατοστεγανότητα αλλά και η δημιουργία στοιχείων μικρότερων διαστάσεων και μεγαλύτερων ανοιγμάτων.

Στην εφαρμογή της, η προένταση εξυπηρετεί τη βασική πρωταρχική ιδέα, τοποθετώντας, επιπλέον του συμβατικού οπλισμού του στοιχείου, το χάλυβα προέντασης στην περιοχή της διατομής που δρουν οι εφελκυστικές τάσεις.

Η ΕΚΚΑΦ εισάγει και τοποθετεί συστήματα προέντασης γεφυρών, κτιρίων, σηράγγων και βαθιών ανασκαφών, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες ETAG- 013. Ήταν η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε το σύστημα Freyssinet  το 1996, ενώ από το 2004 κι έπειτα  αντιπροσωπεύει άλλους οίκους του εξωτερικού στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης των καλύτερων λύσεων παγκοσμίως.

Με 30 χρόνια εμπειρίας σε έργα προέντασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βουλγαρία, Κύπρος) και συμμετοχή σε μερικά από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα υποδομής στη χώρα (ΠΑΘΕ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ κλπ) , η ΕΚΚΑΦ μπορεί να ολοκληρώσει τις εργασίες προέντασης αυτόνομα, γρήγορα και με ακρίβεια, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εύρεσης λύσεων. Το άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό της εταιρείας είναι πάντα ενημερωμένο σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της προέντασης.

ΥΛΙΚΑ και ΜΕΣΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

Τα βασικά υλικά και μέσα της προέντασης είναι:

 • Ανάγλυφος σωλήνας, ο σωλήνας που βοηθά στην καθοδηγούμενη τοποθέτηση των τενόντων του στοιχείου που θα προενταθεί. Τοποθετείται σε συγκεκριμένα υψόμετρα (βάση μελέτης) κατά μήκος της κατασκευής κι εξυπηρετεί τη δημιουργία «κενού διαδρόμου» για τη τοποθέτηση του χάλυβα που πρόκειται να δεχτεί τα φορτία τάνυσης μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος. Αφού τοποθετηθεί ο χάλυβας και μετά το πέρας της διαδικασίας τάνυσης, ο σωλήνας πληρώνεται με τσιμεντένεμα ώστε να παραληφθούν τα φορτία τάνυσης από όλη τη διατομή των συρματοσχοίνων των τενόντων μέσω συνάφειας.

  Εικόνα 2: Κατασκευασμένος ανάγλυφος σωλήνας προέντασης

  Η εταιρεία μας κατασκευάζει  ανάγλυφο σωλήνα σε πλήθος διατομών ώστε να μπορεί να καλύψει κατασκευές τενόντων από 1-31 συρματόσχοινα.

  Τα μήκη των σωλήνων κατασκευάζονται από 4 έως 5 μέτρα (αναλόγως διατομής) και κατά τη διάρκεια της κατασκευής στο εργοτάξιο μουφάρονται με ειδικούς συνδέσμους μεγαλύτερης διαμέτρου (μούφες) ώστε να δημιουργηθεί το επιθυμητό μήκος του κάθε τένοντα. Οι ενώσεις στεγανοποιούνται εξωτερικά με μονωτικές ταινίες μεγάλης αντοχής για την αποφυγή εισχώρησης σκυροδέματος και υγρασίας.

  Εικόνα 3: Τοποθέτηση καβαλέτων πριν την τοποθέτηση ανάγλυφου σωλήνα προέντασης

  Εικόνα 4: Δοκάρια έτοιμα προς σκυροδέτηση

 • Χάλυβας προέντασης –Στα έργα προέντασης στην Ελλάδα για τη κατασκευή των τενόντων χρησιμοποιείται κατά πλειοψηφία επτάκλωνο συρματόσχοινο 0,6’’ διατομών 140mm2 και 150 mm2 αντίστοιχα. Τον συναντάμε σε στροφεία με κυμαινόμενο βάρος από 1.500kg-3.500kg. Γενικότερα οι τένοντες αποτελούνται συνήθως από ένα έως και τριάντα ένα  συρματόσχοινα (αναλόγως μελέτης).

  Εικόνα 5: Στροφείο χάλυβα προέντασης

  Η εταιρεία μας προμηθεύεται χάλυβα από εργοστάσια του εξωτερικού  Fapricela (Πορτογαλίας) και Tycsa (Ισπανίας). Κάθε φορτίο που εισάγεται συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατασκευής και προδιαγραφών.

 • Τρομπλάκες Πλάκες έδρασης των αγκυρώσεων για τη παραλαβή των φορτίων.Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκιβωτίζονται στη κατασκευή-τοποθετούνται πριν τη σκυροδέτηση.

  Εικόνα 6: Μέτωπο δοκαριού με τοποθετημένες τις τρόμπλακες και τένοντες

 • Αγκυρώσεις διαφόρων τύπων (ενεργές, νεκρές και επιμηκυντήρες) και αριθμού οπών.

  Εικόνα 7: Ενεργή αγκύρωση με σφήνα

 • Γρύλλοι προέντασης, συσκευές επιβολής της τάνυσης των συρματοσχοίνων ανάλογα με τον αριθμό και την ανάγκη ταυτόχρονης τάνυσης του συνόλου των συρματοσχοίνων ή μη. Υπάρχουν γρύλλοι για την τάνυση μεμονωμένων συρματοσχοίνων (monojack) και άλλοι για την ταυτόχρονη τάνυση πολλαπλών συρματοσχοίνων σε ένα τένοντα.

  Εικόνα 8: Γρύλος τοποθετημένος για τη διαδικασία τάνυσης

 • Τσιμεντένεση, διαδικασία εισπίεσης ενέματος ειδικής τσιμεντοκονίας με κατάλληλα πρόσμικτα στους ανάγλυφους σωλήνες προέντασης μετά την τάνυση του χάλυβα έπειτα από τη σφράγιση των μετώπων τάνυσης με δευτερογενές σκυρόδεμα. Με τη διαδικασία της τσιμεντένεσης αποκαθίσταται η συνάφεια μεταξύ τενόντων και σκυροδέματος του προεντεταμένου στοιχείου.

  Εικόνα 9: Δοκάρια έτοιμα για τη διαδικασία τσιμεντένεσης

Παρότι όταν μιλάμε για τάνυση  συρματοσχοίνων και άσκηση φορτίων σε κατασκευές (συνήθως γεφυρών) αναφέρουμε γενικά τον όρο «Προένταση»,επίσημα υπάρχουν δυο διακριτές κατηγορίες προεντεταμένου σκυροδέματος που διαχωρίζονται από τον χρόνο της τάνυσης σε σχέση με την σκυροδέτηση του στοιχείου:

Α)Τάνυση των συρματοσχοίνων μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος – Μετένταση

Β)Τάνυση των συρματοσχοίνων πρίν τη σκυροδέτηση του στοιχείου – Προένταση

Α. Τάνυση μετά τη σκλήρυνση του σκυροδέματος ή αλλιώς καλούμενη  «Μετένταση» , όπου οι δυνάμεις τάνυσης εφαρμόζονται μετά την σκυροδέτηση και σκλήρυνση του σκυροδέματος και με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα μορφοποίησης καμπύλων τενόντων, ώστε να δρα στο βέλτιστο η δύναμη προέντασης σε όλες τις διατομές του στοιχείου. Η αγκύρωση των τενόντων πραγματοποιείται με κατάλληλες αγκυρώσεις και σφήνες στα άκρα του προεντεταμένου στοιχείου.

Στο τομέα της μετέντασης υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι κατασκευής γεφυρών όπως:

Α1. Κατασκευή σε δοκάρια

Εικόνα 10: Κατασκευή προεντεταμένων δοκαριών

Εικόνα 11: Κατασκευασμένα προεντεταμένα δοκάρια

Εικόνα 12: Τοποθέτηση προεντεταμένων δοκαριών για την ολοκλήρωση του φορέα

Εικόνα 13: Φορέας γέφυρας με προεντεταμένα δοκάρια

Εικόνα 14: Κατασκευή πλάκας πάνω από τον φορέα γέφυρας με προεντεταμένα δοκάρια

Α2.   Κατασκευή σε ολόσωμο φορέα ορθογωνικής ή κιβωτοειδούς διατομής

Εικόνα 15: Τοποθέτηση καβαλέτων (χάραξη) για τη στήριξη του ανάγλυφου σωλήνα προέντασης

Εικόνα 16: Τοποθέτηση ανάγλυφου σωλήνα προέντασης σε ολόσωμο φορέα γέφυρας

Εικόνα 17: Ολόσωμος φορέας γέφυρας έτοιμος για σκυροδέτηση πριν την τάνυση

Εικόνα 18: Μέτωπο ολόσωμου φορέα για κοπή μουστακιών

Α3. Κατατασκευή  με προώθηση

Εικόνα 19: Μεταφορά δοκαριού

      

Εικόνα 20: Προώθηση δοκαριού

Α4.   Κατασκευή με προβολοδόμηση

Εικόνα 21: Φορέα που κατασκευάζεται με τη μέθοδο της προβολοδόμησης

Εικόνα 22: Κατασκευή φορέα με τη μέθοδο της προβολοδόμησης

Β. Προένταση (πριν την σκυροδέτηση)

Χρησιμοποιούνται κατάλληλες διατάξεις (κλίνες) για την τοποθέτηση των ευθύγραμμων τενόντων που τους κρατούν στα προκαθορισμένα ύψη της διατομής του στοιχείου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η τάνυση των τενόντων και τέλος γίνεται η σκυροδέτηση στα ήδη προεντεταμένα συρματόσχοινα. Με αυτό τον τρόπο τα συρματόσχοινα έρχονται σε  συνάφεια με το σκυρόδεμα χωρίς να παρεμβάλλονται μεταλλικοί ανάγλυφοι σωλήνες που να δέχονται τσιμεντένεση όπως στη μετένταση. Μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος εφαρμόζεται αποτάνυση στις άκρες της κλίνης με αποτέλεσμα τα φορτία τάνυσης που ασκήθηκαν στις άκρες να μεταφέρονται σε όλο το μήκος των δοκών μέσω συνάφειας.

 

Εικόνα 23: Εξοπλισμός για την πραγματοποίηση τάνυσης σε κλίνη

Η ΕΚΚΑΦ διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό τάνυσης και αποτάνυσης για κατασκευές δοκαριών σε κλίνη, και μπορεί να τον προσαρμόσει και εγκαταστήσει σε οποιοδήποτε εργοτάξιο ζητηθεί.

Εικόνα 24: Τάνυση συρματοσχοίνων πριν τη σκυροδέτηση

Εικόνα 25: Δοκάρια σε κλίνη

                                                            

Εικόνα 26: Τάνυση συρματοσχοίνων σε πόρτα κλίνης