ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Εικόνα 1: Λειτουργία αρμού συστολοδιαστολής

Οι αρμοί συστολοδιαστολής είναι δομικά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ομαλή μετάβαση των οχημάτων πάνω από το κενό μεταξύ των γειτονικών πλευρών μιας κατασκευής, αλλά και να επιτρέπουν τη σχετική μετακίνηση ή και στροφή των δυο πλευρών εκατέρωθεν του κενού.

Εικόνα 2: Τυπική διατομή ελαστομεταλλικού αρμού συστολοδιαστολής

Εικόνα 3: Εγκατεστημένος ελαστομεταλλικός αρμός

Υπάρχουν διάφορα είδη αρμών ανάλογα με την κατασκευή που προορίζονται ελαστομεταλλικοί, μεταλλικοί, θαμμένοι, ειδικού σχεδιασμού και χυτοί για οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες.

Οι αρμοί συστολοδιαστολής χρησιμοποιούνται για να:

  • Προστατεύουν τις άκρες των γεφυρών από ζημιές λόγω της διέλευσης των οχημάτων,
  • Καλύπτουν από εισχώρηση υλικών- σκουπιδιών στο διάκενο,
  • Επιτρέπουν την συστολή και τη διαστολή του φορέα από τις θερμοκασιακές μεταβολές και
  • Επιτρέπουν τον φυσιολογικό ερπυσμό και συρρίκνωση του σκυροδέματος

Εικόνα 4: Διαδικασία κατασκευής βάσης έδρασης αρμών

Η επιλογή του αρμού γίνεται από το μελετητή με βάση το διάκενο το οποίο πρέπει να καλυφθεί αλλά και την ανάγκη μετακίνησης που πρέπει να έχει στο σημείο τοποθέτησης.

Για την προμήθεια αρμών συστολοδιαστολής, η ΕΚΚΑΦ συνεργάζεται με τον ιταλικό οίκο AGOM, η οποία έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο, παράγοντας αρμούς συστολοδιαστολής πιστοποιημένους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ή και άλλους διεθνείς κανονισμούς.

Οι κύριοι τύποι αρμών είναι:

1 Ελαστομεταλλικοί αρμοί συστολοδιαστολής για αυτοκινητόδρομους  και σιδηροδρόμους (AGFLEXJ, AGFLEXBJ, AGWJ, LONGITUDINAL JOINT)

AGFLEXJ, έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν μετατοπίσεις έως και 330 mm (± 165 mm) σε σχέση με τη γέφυρα στην οποία τοποθετούνται. Πρόκειται για αρμούς συστολοδιαστολής από ελαστομερές υλικό στο οποίο βουλκανίζονται χαλύβδινες πλάκες ενίσχυσης που αποτελούνται από δύο γωνιακές και μια κεντρική πλάκα.

Εικόνα 5: Τυπική μορφή ελαστομεταλλικού αρμού AGFLEXJ

AGFLEXBJ, έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν μετατοπίσεις έως και 500 mm (± 250 mm) σε σχέση με τη γέφυρα στην οποία τοποθετούνται. Πρόκειται για αρμούς συστολοδιαστολής από ελαστομερές υλικό στο οποίο βουλκανίζονται χαλύβδινες πλάκες ενίσχυσης και το μεγάλο διάκενο μεταξύ της δομής που τοποθετούνται καλύπτεται από μια πλάκα με επίστρωση χάλυβα.

Εικόνα 6: Τυπική μορφή ελαστομεταλλικού αρμού AGFLEXBJ

AGWJ, έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν μετατοπίσεις έως και 100 mm (± 50 mm) σε σχέση με το κατάστρωμα της γέφυρας στην οποία είναι στερεωμένοι. Πρόκειται για αρμούς συστολοδιαστολής από ελαστομερές υλικό στο οποίο βουλκανίζονται χαλύβδινες πλάκες ενίσχυσης.

Εικόνα 7: Τυπική μορφή ελαστομεταλλικού αρμού AGWJ

LONGITUDINAL JOINT- AGLJ, έχουν σχεδιαστεί για να παραλαμβάνουν διαμήκεις μετατοπίσεις μεταξύ των παρακείμενων καταστρωμάτων γέφυρας στα οποία είναι στερεωμένοι αλλά και εγκάρσια μετατόπιση έως 30 mm (± 15 mm). Πρόκειται για αρμούς συστολοδιαστολής από ελαστομερές υλικό στο οποίο βουλκανίζονται χαλύβδινες πλάκες ενίσχυσης.

Εικόνα 8: Τυπική μορφή διαμήκους ελαστομεταλλικού αρμού AGLJ

2 Μεταλλικοί αρμοί  (τύπος AGFJ, cantilever/toothed)

AGFJ, cantilever/toothed, έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το ETAG n.32. Το διάκενο καλύπτεται από μεταλλικούς προβόλους (δάχτυλα ή τραπεζοειδούς σχήματος). Οι μεταλλικοί αυτοί αρμοί στερεώνονται σε οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας κατάλληλα γαλβανισμένα αγκύρια ανθεκτικά στη διάβρωση, για να απορροφήσουν ελαστικές αντιδράσεις, κραδασμούς και άλλες κινήσεις της δομής.

Εικόνα 9: Τυπική μορφή μεταλλικού αρμού AGLJ

3 Θαμμένοι αρμοί  (AGJS,AGKJS,AGFJS)

AGEJS, έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν μικρές μετακινήσεις του καταστρώματος της γέφυρας και εγκαθίστανται κάτω από την άσφαλτο. Οι θαμμένοι αρμοί επιτρέπουν τη μετατόπιση των τμημάτων της κατασκευής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Εικόνα 10:  Τυπική μορφή θαμμένου αρμού AGEJS

AGKJS, έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν μικρές μετακινήσεις του καταστρώματος της γέφυρας και εγκαθίστανται κάτω από την άσφαλτο. Οι θαμμένοι αρμοί επιτρέπουν τη μετατόπιση των τμημάτων της κατασκευής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Εικόνα 11: Τυπική μορφή θαμμένου αρμού AGKJS

AGFJS,έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν μικρές μετακινήσεις του καταστρώματος της γέφυρας και εγκαθίστανται κάτω από την άσφαλτο. Οι θαμμένοι αρμοί επιτρέπουν τη μετατόπιση των τμημάτων της κατασκευής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Εικόνα 12: Τυπική μορφή θαμμένου αρμού AGFJS

4 Χυτοί Αρμοί, πρόκειται για ένα εν θερμώ, επί τόπου του έργου εφαρμοζόμενο σύστημα αφράγισης και στεγάνωσης εγκάρσιων αρμών, που αποτελείται από συνδυασμό ειδικής διαβάθμισης σκληρών αδρανών και ειδικού ελαστομερούς ασφαλτικού συνδετικού υλικού.

Εικόνα 13: Τυπική εφαρμογή χυτού αρμού