ΕΡΓΑ

Η ΕΚΚΑΦ έχει φέρει τα τελευταία χρόνια εις πέρας πολλά και σημαντικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

  1. Κάθε είδους έργα προέντασης, προεντεταμένων και μετα-εντεταμένων δοκών, πλακών καταστρώματος γεφυρών,κτιρίων κλπ,
  2. Κατασκευή και τάνυση προεντεταμένων αγκυρίων εδάφους,
  3. Προμήθεια εφεδράνων όλων των τύπων και εφεδράνων σεισμικής μόνωσης,
  4. Προμήθεια και τοποθέτηση αρμών συστολοδιαστολής όλων των τύπων
  5. Πραγματοποίηση και μελέτη διαδικασίας ανύψωση γεφυρών και αντικατάστασης των εφεδράνων