ΕΦΕΔΡΑΝΑ

 

Εικόνα 1: Σχετική κίνηση εδάφους και κτιρίου εδρασμένο σε εφέδρανα

Βασική ιδέα της χρήσης των εφεδράνων είναι η αποδέσμευση σε μεγάλο βαθμό της ανωδομής από τη θεμελίωση της. Ο διαχωρισμός της ταλάντωσης της ανωδομής από τα σεισμικά κύματα, τον άνεμο κλπ, επιτυγχάνεται με την κατάργηση της μονολιθικότητας της κατασκευής και την έδραση αυτής σε εφέδρανα προσφέροντας μείωση των δράσεων στον φορέα, με συνέπεια τη μείωση του υλικού κατασκευής αλλά και του ιδίου βάρους της.

Τα εφέδρανα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για να μεταφέρουν τα κατακόρυφα και οριζόντια φορτία της ανωδομής στη θεμελίωση – βάση της κατασκευής, ενώ επιτρέπουν συγκεκριμένες μετακινήσεις και στροφές της ανωδομής προκαλούμενες από άνεμο ή σεισμό, θερμοκρασιακές μεταβολές, παραμορφώσεις του καταστρώματος γεφυρών, ελαστική συρρίκνωση λόγω ερπυσμού ή προέντασης κλπ.

Εικόνα 2: Διάγραμμα τέμνουσας δύναμης και μετατόπισης

Η επιλογή εφεδράνων σε ένα έργο ποικίλει και εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής, τα φορτία σχεδιασμού, τις μετακινήσεις και στροφές, τις περιβαλλοντικές συνθήκες του έργου κ.α.

Για την προμήθεια εφεδράνων, η ΕΚΚΑΦ αντιπροσωπεύει τον κορυφαίο ιταλικό οίκο AGOM International SRL, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο, κατασκευάζοντας εφέδρανα πιστοποιημένα σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους διεθνείς κανονισμούς.

Οι κυριότεροι τύποι εφεδράνων είναι:

  • Ελαστομεταλλικά εφέδρανα, E-Link, αποτελούνται από πολλαπλές στρώσεις ελαστομερούς υλικού και εγκιβωτισμένες μεταλλικές πλάκες που λειτουργούν ως οπλισμός. Τα μεταλλικά παρεμβύσματα περιβάλλονται από το ελαστομερές, ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο διάβρωσης. Τα εφέδρανα μπορεί να είναι είτε ορθογωνικά είτε κυκλικά με ή χωρίς εξωτερικές μεταλλικές πλάκες για την αγκύρωσή τους στο φορέα. Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα δημιουργούν πιο εύκαμπτα στατικά συστήματα και έτσι δεν μπορούν να παραλάβουν μεγάλες σεισμικές δυνάμεις.

Εικόνα 3: Τυπική μορφή ελαστομεταλλικού εφεδράνου

  • Εφέδρανα σημειακού τύπου εγκιβωτισμένου ελαστικού,V-Max, αποτελούνται από μεταλλικό περίβλημα που εσωκλείει ελαστικό. Αναλόγως του τύπου του, παραλαμβάνει συνδυασμούς κατακόρυφων φορτίων, οριζόντιων φορτίων και στροφών, ενώ επιτρέπει συγκεκριμένες μετακινήσεις, δίνοντας ελευθερία ανά διεύθυνση κίνησης. Ο συγκεκριμένος τύπος εφεδράνου μπορεί να είναι σταθερό, καθοδηγούμενο και ελεύθερης ολίσθησης.

Εικόνα 4: Τυπική μορφή εφεδράνου σημειακού τύπου εγκιβωτισμένου ελαστικού

  • Σφαιρικά εφέδρανα, R-Max, αποτελούνται από μεταλλικά στοιχεία συνδυασμένα με μια  σφαιρική επιφάνεια PTFE, ελάχιστης τριβής που επιτρέπει μετακινήσεις και στροφές. Ο συγκεκριμένος τύπος εφεδράνου μπορεί να είναι σταθερό, καθοδηγούμενο και ελεύθερης ολίσθησης

Εικόνα 5: Τυπική μορφή σφαιρικού εφεδράνου

  • Διατμητικοί σύνδεσμοι, H-Max, αποτελούνται από μεταλλικά στοιχεία συνδυασμένα με μια  σφαιρική επιφάνεια PTFE, ελάχιστης τριβής που επιτρέπει μετακινήσεις και στροφές. Ο συγκεκριμένος τύπος εφεδράνου μπορεί να είναι σταθερό, καθοδηγούμενο και ελεύθερης ολίσθησης.

Εικόνα 6: Τυπική μορφή διατμητικού συνδέσμου